Illustrationen visar stadsparken, stadens urbana glänta, med badhuset i fonden (illustration: Nyréns arkitektkontor)

Mål & Vision

 

Visionen är att skapa en ny trygg, nära, grön och skön stadsdel, en mötesplats full av liv och rörelse, Kronetorpstaden. Den nya stadsdelens struktur knyter samman äldre omgivande områden och miljöer. Stadens kvalitéer och möjligheter blir en tillgång för alla. Stadsstrukturen växer fram och kopplar samman stadens målpunkter; station, handelsplatser, historisk gårdsmiljö och den nya stadsparken. En aktiv stadsloop skapas, där stadens liv kan utvecklas och frodas! Butiker, bostäder, caféer, kontor, kunskap och kultur intar stadsdelen; nya rum för upplevelser utvecklas efter hand. Närhet finns till allt som behövs för ett gott liv i staden.

Det gröna temat ska vara levande i hela Kronetorpstaden där torg och platser utvecklas till stadens urbana gläntor. Stadsparken blir den centrala gläntan i stadsdelen, stadens hjärta. De små stadsgläntorna finns som mindre gröna platsbildningar i gatustrukturen, de kringbyggda kvarterens inre blir privata gläntor.

Den gröna stadsloopen går genom stadens olika delar; ett grönt stadselement med pärlband av kvartersparker, temalekplatser, utegym och joggingslinga, och med dagvattnet synligt i raingardenstråk. Den gröna loopen vandrar också in i Kronetorps gamla park- miljöer, den rör sig genvägen genom den ståtliga allén och tar en sväng in i Svenshögs stora parkum.

Från den gröna loopen rör sig stråk och alléer vidare ut till de stora omgivande landskapsrummen. Söderut via den gamla kulturvägen genom porten under E22 till det öppna kulturlandskapet med mölla och gröna gårds-oaser. Österut genom nya Stationsgatan till Åkarps småskaliga trädgårdsstadsmiljöer. Västerut genom Stationsgatans förlängning förbi Burlöv Centralstation och ut mot Lommabukten. Norrut längs med Kronetorpsvägens cykelstråk till Alnarps unika skog och flora.

 

 

 

 

 

 

VAD ÄR DETTA?

lg_kronetorpStaden_symbolKronetorpstaden är en del av Burlöv som kommer att utvecklas under de kommande åren. Visionen är att det ska bli en heterogen stadsdel som skapas med innovativ teknik, miljöbygge och en hög grad av miljötänk. Både Kronetorpstaden och den här hemsidan är ett samarbete av olika parter.

Läs mer om vilka som medverkar här.

NYHETSBREV

Gå med!