Kronetorp Parks allé (foto: Burlövs kommun)

Hållbarhet

 

Tanken är att cykeln kommer att vara det naturliga fordonet i Kronetorptaden, tåget som transport för längre sträckor finns alltid tillgängligt. Längs Stationsgatan blir cykel huvudrörelsen och norr om Mossvägen leder den vidare mot Åkarp och blir helt bilfri. Från kvartersgatorna leder gåfartsgator vidare in mellan kvarteren. De större vägarna genom Kronetorpstaden kan komma att omvandlas till gator, även dessa med grönska, generösa trottoarer och cykelstråk.

Inom varje kvarter är tanken att skapas tysta och ljuddämpade innergårdar. All bostadsbebyggelse i kvarteren har tillgång till tystsida. För att uppnå extra fina ljudmiljöer i gaturummen föreslås fasad- och markabsorbenter i form av vegetation och porösa material. I det inre av varje delområde där ljudmiljön är som bäst, långt bort från de större bullerkällorna, skapas gröna parker och mindre platser för vistelse och rekreation. Extra bullerdämpande åtgärder krävs mot Södra stambanan och E6/E22/E20. Beroende på val av åtgärd skapas mångfunktionella rum då bullerskydden kombineras med bebyggelse, växthus, parkmiljöer etc.

 

 

 

 

 

VAD ÄR DETTA?

lg_kronetorpStaden_symbolKronetorpstaden är en del av Burlöv som kommer att utvecklas under de kommande åren. Visionen är att det ska bli en heterogen stadsdel som skapas med innovativ teknik, miljöbygge och en hög grad av miljötänk. Både Kronetorpstaden och den här hemsidan är ett samarbete av olika parter.

Läs mer om vilka som medverkar här.

NYHETSBREV

Gå med!